ابوطالب بقرایی

ابوطالب بقرایی

کمیسیون های عضو :

عضو کمیسیون بهداشت و درمان

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

عضو کمیسیون امور آب و فاضلاب