حسین ابراهیمی

حسین ابراهیمی

کمیسیون های عضو :

رئیس کمیسون حقوقی

رئیس کمیسیون ورزش و جوانان

عضو کمیسیون فنی عمرانی و شهرسازی

عضو کمیسیون فضای سبز و زیباسازی