عین اله آقاپور

عین اله آقاپور

کمیسیون های عضو :

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

عضو کمیسیون فنی عمرانی و شهرسازی

عضو کمیسیون فضای سبز و زیباسازی

رئیس کمیسیون خدمات شهری