ابراهیم قدرتی

ابراهیم قدرتی

کمیسیون های عضو :

عضو کمیسون حقوقی

عضو کمیسیون ورزش و جوانان

رئیس کمیسیون فضای سبز و زیباسازی

عضو کمیسیون خدمات شهری