مجتبی پرک

مجتبی پرک

کمیسیون های عضو :

عضو کمیسیون بهداشت و درمان

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

رئیس کمیسیون امور آب و فاضلاب