با توجه به اینکه سالمندان جزو گروه های پرخطر در شرایط حاضر تلقی می شوند و محدودیت های خاص آنها در دریافت خدمات و حضور در جامعه از یک طرف و استرس و بار روانی ایجاد شده توجه به این گروه جمعیتی در اولویت است.