لوگو شورای اسلامی باقرشهر

آدرس دفتر شورای اسلامی : تهران - خیابان شهید رجایی جنوب - باقرشهر - خیابان آیت لله کاشانی

تلفن تماس : 2-02155209200

نمابر : 02155209203


دفتر شورای اسلامی باقرشهر :  خانم شهبازی - آقای امیر نعیمی - داخلی 20 و 15

دبیرخانه : آقای امیر شفیعی   داخلی ۲۴

روابط عمومی : آقای حسین وثوقی داخلی 25

حراست شورا : داخلی 0-60